Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» αρμόδια όργανα/επιτροπές είναι:

 1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος.
 2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ).
 3. Η Συνέλευση του Τμήματος.
 4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
 5. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. (και η/ο Αναπληρώτρια/τής της/του Διευθύντριας/τή).
 6. Η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής (Ε.Ε.Ε.) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών.
 7. Η Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020, (παρ.5 και 8,  άρθρο 31 και παρ. 2 άρθρο 44, Ν. 4485/2017) απαρτίζεται από τα πέντε (5) εξής μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος :

 1. Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ.
 2. Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, αναπληρωτής Διευθυντής και αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ.
 3. Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης
 4. Γεώργιος Φεσάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 5. Βασίλειος Παπαβασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής