Πρόγραμμα Μαθημάτων – Κατευθύνσεις – Γλώσσα Διδασκαλίας και Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120)

Το πρόγραμμα των μαθημάτων οργανώνεται σε 6 ερευνητικούς και επιστημονικούς άξονες και διαμορφώνεται ως εξής:

Ερευνητικοί και Επιστημονικοί άξονες Μαθήματα με κωδικό Π.Μ. (ECTS)
Α. Έρευνα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Συστημάτων: Συστήματα, Σημαίνοντα Περιβάλλοντα, Πόροι, Οργάνωση, Μάθηση και Πολιτισμός ΑΑ1 και ΑΑ2 15
B. Μέθοδοι Έρευνας και Αξιολόγησης στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων: Ανάπτυξη και Διασφάλιση Ποιότητας ΑΒ1 και ΒΒ2 15
Γ. Έρευνα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων: Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Μάνατζμεντ, Εσωτερικές και Εξωτερικές Συζεύξεις ΑΓ1 και ΓΓ2 15
Δ. Έρευνα και Ανάπτυξη Λειτουργικών Τομέων Εκπαιδευτικών Μονάδων: Διδασκαλία, Προσωπικό, Οργανωτικές και Αναδυόμενες Δομές και Επικοινωνία ΒΔ1, ΒΔ2 και ΒΔ3 22.5
Ε. Πρακτική Άσκηση: Έρευνα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων ΓΕ1 και ΓΕ2 22.5
ΣΤ. Διπλωματική Εργασία: Έρευνα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Συστημάτων, Μονάδων, Διαδικασιών και Δομών ΔΣΤ1 και ΔΣΤ2 30
ΣΥΝΟΛΟ 120

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. (ECTS)
ΑΑ1

Φάκελος Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με τη θεωρία και τα μοντέλα του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με έμφαση στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Συστημάτων ή Μονάδων από την οπτική της Θεωρίας Κοινωνικών Συστημάτων του Ν. Λούμαν.

Y 7.5
ΒΒ2

Σκοπός του μαθήματος είναι ο προβληματισμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και η κατανόηση θεμάτων που αφορούν: α) στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, το αποτελεσματικό σχολείο, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων, τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, και β) στη σε βάθος μελέτη θεμάτων εστιασμένων στις μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μονάδων αλλά και των εκπαιδευτικών.

Y 7.5
ΑΓ1

 Φάκελος Μαθήματος

Το μάθημα αφορά στη διερεύνηση της σχέσης των ΤΠΕ με την ηγεσία, τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και εκπαιδευτικών συστημάτων γενικότερα, επίπεδο λειτουργιών, τακτικής και στρατηγικής. Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσεται γύρω από θέματα όπως η συστημική υπολογιστική σκέψη στην διοίκηση οικοσυστημάτων, οι μανθάνοντες οργανισμοί και το διαδίκτυο.

Y 7.5
ΑΒ1

Φάκελος Μαθήματος

Στο συγκεκριμένο μάθημα αρχικά προσδιορίζεται η έννοια της επιστημονικής έρευνας, προσεγγίζονται αναλυτικά τα στάδιά της και επισημαίνονται οι δυνατότητες, οι περιορισμοί και οι ηθικές – δεοντολογικές αρχές της. Στη συνέχεια, αναλύονται τα ταξινομικά κριτήρια έρευνας και προσδιορίζονται εννοιολογικά τα διάφορα είδη της. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές ερευνητικές μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και επισημαίνονται οι κυριότερες διαφορές ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων. Τέλος, σχεδιάζονται εκπαιδευτικές έρευνες με επίκεντρο τη μάθηση και τη διδασκαλία.

Y 7.5
Σύνολο 30
B’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. (ECTS)
ΑΑ2

Στόχος είναι η διάκριση της πολυπλοκότητας των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στις εσωτερικές λειτουργίες και τις εξωτερικές σχέσεις της Σχολικής Μονάδας ως μανθάνοντος οργανισμού. Μέσα από ομαδικές εργασίες και ατομικούς αναστοχασμούς επιδιώκεται η κατανόηση, καταγραφή και ένταξη αυτής πολυπλοκότητας στη συστημική προσέγγιση της Εκπαιδευτικής Μηχανικής, ως εργαλείου διακυβέρνησης.

Y 7.5
ΒΔ1

Φάκελος Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη θεωρία και, κυρίως, την πρακτική της ψηφιακής αφήγησης. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα να δημιουργούν και να δημοσιεύουν ψηφιακές αφηγήσεις για εφαρμογές στον χώρο κυρίως της εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας τες να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ όλων των συντελεστών (εκπαιδευτικοί, μαθητές-σπουδαστές, γονείς) σε όλο το φάσμα λειτουργίας και ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μονάδων.

Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται μια εισαγωγή στην έννοια της ψηφιακής αφήγησης και εφαρμογές της σε διαφορετικά πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Επίσης, αναπτύσσονται θεματικές ενότητες οι οποίες εστιάζουν σε ζητήματα επικοινωνίας στην εκπαίδευση με έμφαση στη διδακτική διαδικασία και τη διοικητική λειτουργία των σχολικών μονάδων κάθε βαθμίδας.

Y 7.5
ΒΔ2

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναδειχθεί η πολυπρισματική λογική της δημιουργικότητας ως οργανωμένου συστήματος παραγόντων και να συνδεθεί με τη δημιουργική μάθηση και καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας στο πλαίσιο της τάξης και της ανάπτυξης της σχολικής μονάδας.

Y 7.5
ΒΔ3

Αναδεικνύεται η ιδιόμορφη σύνδεση ανάμεσα στα παρακάτω επίπεδα και στους τρόπους συνάρθρωσής τους: της Εκπαίδευσης ως συστήματος, της πολύμορφης διδακτικο-παιδαγωγικής πράξης εντός του συγκεκριμένου συστήματος, της ηθικής και αξιακής παραμέτρου ως παραμέτρων ζωτικών  για την αιτιολόγηση και νομιμοποίηση (ή την από-νομιμοποίηση) των λειτουργιών του συστήματος, της φιλοσοφίας και της φιλοσοφικής ανάλυσης, όπως αναπτύσσονται μέσα από το γνωστικό αντικείμενο της Φιλοσοφίας της Παιδείας. Σκοπός της σύνδεσης είναι η κριτική ανάλυση και κατανόηση πολύπλοκων προβλημάτων στο επίπεδο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού: από τις αρχές στους σκοπούς, από την κριτηριολογία στην αξιολογία, από τις θεωρίες στους συλλογισμούς, τα επιχειρήματα, τις έννοιες, από το μικροεπίπεδο της τάξης στο μακροεπίπεδο του θεσμού. Διερευνάται ειδικότερα, η σημασία την οποία αποκτά για το σχεδιασμό  και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μονάδων και συστημάτων το ζήτημα της διαμόρφωσης ηθικού κριτηρίου, ηθικών αξιών και ηθικής κρίσης, στο βαθμό κατά τον οποίο κρίνονται ως αναγκαία για την οργάνωση της παιδαγωγικής συνείδησης και της εκπαιδευτικής κουλτούρας. Η φιλοσοφική ανάλυση επιχειρεί να διευκρινίσει (και να άρει ή να επιβεβαιώσει) τις κατηγοριοποιήσεις και τα αξιώματα της πρακτικής, ρυθμιστικής ηθικής, έτσι όπως γίνονται αντιληπτές μέσα από τις κοινωνικές διαδικασίες, μέσα, δηλαδή, από την καταρχήν δεσμευτικότητά τους, ως κανόνων που οφείλουν να διαμορφώνουν ένα κοινό πλαίσιο για τη διάκριση και την εφαρμογή τρόπων πράξης.  Συναφώς αναδεικνύεται και διερευνάται το ζήτημα της επαγγελματικής ηθικής εστιασμένης στο πεδίο της εκπαίδευσης και μέσα από το συσχετισμό και στη δυναμική διάδρασή της με τη φιλοσοφική έρευνα και σκέψη. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να προχωρήσουν στην εφαρμογή και τον έλεγχο ηθικών θεωριών, αρχών και κανόνων αναλαμβάνοντας το κόστος και το όφελος της συγκρουσιακής δυναμικής τους και δη μέσα στα συμφραζόμενα μιας επαγγελματικής δεοντολογίας με εγγενή πολυκριτηριακότητα. Η διαμόρφωση επαγγελματικής δεοντολογίας αφορά κατεξοχήν στη ικανότητά τους να τη συγκροτούν και να την υποστηρίζουν, μέσα από μια ενσυνείδητη και αποσαφηνισμένη ενεργοποίηση συλλογισμών και επιχειρημάτων στην προοπτική της ενδυνάμωσης της αρχής της ευθύνης. Αυτήν την ικανότητα ακριβώς επεξεργάζεται και ενισχύει η φιλοσοφική προσέγγιση, στο βαθμό επιπλέον όπου το εκπαιδευτικό πλαίσιο διέπεται κατεξοχήν από παραμέτρους ετερονομίας και αποπροσωποποίησης, που δημιουργούν συνθήκες ανεπεξέργαστης, επείγουσας προσαρμογής: πράξεις άσκησης εξουσίας/εκπειθάρχησης και ελέγχου,  ρητή ή άρρητη εφαρμογή κωδίκων και κανόνων,  έμφαση στη τεχνογνωσία και την αξιολόγησή της, τη λογική της κοινωνικής υπηρεσίας, εφαρμογές πολιτικών αντιλήψεων στο πλαίσιο συγκεκριμένων πολιτικών θεωριών, κ.ο.κ.ε.

Y 7.5
Σύνολο 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. (ECTS)
ΓΓ2

Το μάθημα «Management Εκπαιδευτικών Μονάδων» εντάσσεται στο είδος των διοικητικών μαθημάτων με ιδιαίτερη θεμελιακή και διεπιστημονική βάση. Θέτει ως άμεση προτεραιότητα τη προσφορά γνώσεων και υπεύθυνης πληροφόρησης για τις αρχές, τις ιδέες και τις τεχνικές της Διοίκησης, στοιχεία που καθιστούν τις σύγχρονες σχολικές μονάδες περισσότερο ευέλικτες και καινοτόμες (καινοτομία: όρος ο οποίος προσεγγίζεται διεξοδικά κατά τη διάρκεια των παραδόσεων)”.

Y 7.5
ΓΕ1

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι α. η εξοικείωση των μφ με θεωρίες, μοντέλα και σχέδια αποτύπωσης της λειτουργίας, εφαρμογής, αξιολόγησης και θεσμοθέτησης  εκπαιδευτικών μονάδων και β. η εκπόνηση σχεδίων έρευνας και ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων που υλοποιηθούν κατά την πρακτική άσκηση σε εκπαιδευτικό πεδίο.

Y 4,5
ΓΕ2

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η πιλοτική εφαρμογή παρεμβάσεων έρευνας και εισαγωγής αλλαγών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μηχανικής για την εξοικείωση των μφ με λειτουργίες, φαινόμενα και διαδικασίες σχολικής ανάπτυξης σε εκπαιδευτικές μονάδες ως ολιστικής διαδικασίας.  Συγκεκριμένα, στους ευρύτερους τομείς των όρων και προϋποθέσεων, των εσωτερικών διαδικασιών και των αποτελεσμάτων. Στα σχέδια αυτά συμπεριλαμβάνονται: Αποτύπωση Οργανωσιακής Πραγματικότητας, Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, Επιλογές Αλλαγών, Σχεδιασμός Εισαγωγής Αλλαγών, Εφαρμογή Αλλαγών, Παρακολούθηση Εισαγωγής Αλλαγών, Αποτίμηση του Αποτελέσματος, Βελτιωτικές Παρεμβάσεις ή Διαδικασίες Θεσμοθέτησης. Η πρακτική άσκηση μπορεί να συνδέεται θεματολογικά με τη ΜΔΕ ώστε τα αποτελέσματα της διασύνδεσης θεωρίας και πράξης να καθίστανται προσβάσιμα για περαιτέρω επιστημονική αξιοποίηση

Y 18
Σύνολο 30
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. (ECTS)
ΔΣΤ1

Σκοπός του μαθήματος είναι γενικά η καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων των μφ, σχετικά με θεωρητικά (επιστημολογία) και πρακτικά ζητήματα της εμπειρικής έρευνας (μέθοδοι, τεχνικές, έκθεση) στο σύνολό της, ιδιαίτερα αναφορικά με απαιτητικές επιστημονικές εργασίες, όπως οι διπλωματικές. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι μφ έχουν περαιτέρω τη δυνατότητα να διατυπώνουν το θέμα τους, να εκπονούν το σχέδιο της εργασίας τους και της έρευνάς τους, υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων καθηγητών.

Y 3
ΔΣΤ2

Με την εκπόνηση και δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ως πρωτότυπης και ερευνητικής διαδικασίας αποδεικνύεται η επιστημονική θεωρητική, ερευνητική και πρακτική επάρκεια των μφ γενικά στις επιστήμες της αγωγής και στο πεδίο της Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων ιδιαίτερα. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να αρδεύεται ερευνητικά από τα δεδομένα της πρακτικής άσκησης.

Y 27
Σύνολο 30

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και δύναται κάποια μαθήματα να προσφέρονται στην αγγλική, κατόπιν απόφασης Συνέλευσης. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική και δύναται να είναι και η αγγλική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όχι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% κατά την παρ. 3, άρθρο 30, Ν.4485/2017.