Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. (από το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2014-2015 εως και 2017-2018)

ΦΕΚ 1438/04.06.2014 Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 102507/Β7/24−2−2005 (Φ.Ε.Κ. 285 Β΄/07.03.2005) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» − Αναμόρφωση Προγράμματος

Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος

Οδηγός Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών