Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» αρμόδια όργανα/επιτροπές είναι:

 1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος.
 2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ).
 3. Η Συνέλευση του Τμήματος.
 4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
 5. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. (και η/ο Αναπληρώτρια/τής της/του Διευθύντριας/τή).
 6. Η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής (Ε.Ε.Ε.) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών.
 7. Η Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022, (παρ.5 και 8,  άρθρο 31 και παρ. 2 άρθρο 44, Ν. 4485/2017) απαρτίζεται από τα πέντε (5) εξής μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος :

 1. Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης
 2. Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος, Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ.
 3. Καθηγητής Γεώργιος Φεσάκης
 4. Καθηγητής Νικόλαος Ανδρεαδάκης
 5. Αναπληρωτής Καθηγητής, Παναγιώτης Σταμάτης, αναπληρωτής Διευθυντής και αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ.